Oferta

Piezometry, monitoring wód

Piezometry - są to małośrednicowe (70 - 110 mm) urządzenia wodne służące do pomiaru poziomu zwierciadła oraz jakości wód podziemnych.
Wykorzystywane są w regionalnych i lokalnych badaniach monitoringowych do oceny jakości i stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych. Są bardzo podobne do zwykłych studni głębinowych z tą różnicą, że nie zabudowuje się w nich pomp głębinowych gdyż
nie służą one do ciągłego poboru wód podziemnych, a jedynie do okresowego pobierania za ich pomocą próbek wody do
analiz fizykochemicznych, geochemicznych i bakteriologicznych.
Piezometry ze względu na swoje przeznaczenie (badawcze otwory obserwacyjne) posiadają zwykle mniejszą niż studnie głębinowe średnicę kolumny filtrowej.

 
Etapy wykonania piezometru:

- Opracowanie Projektu Prac Geologicznych na wykonanie piezometru.
- Zatwierdzenie Projektu we właściwym urzędzie administracji geologicznej.
- Odwiercenie otworów obserwacyjnych i zabudowa piezometrów.
- Pompowanie piezometrów i pobranie reprezentatywnych próbek wód
  podziemnych do dalszych badań laboratoryjnych w celu określenia ich
  cech fizykochemicznych i bakteriologicznych.
- Opracowanie Dokumentacji Geologicznej z wykonania piezometru
- Przekazanie Dokumentacji do przyjęcia we właściwym urzędzie administracji geologicznej