Oferta

Badania gruntu i wód

1)  Badania cech fizycznych gruntów:

 
Badania cech fizycznych:

        -     gęstość objętościowa
        -     wilgotność naturalna
        -     gęstość właściwa
        -     zawartość części organicznych
        -     wskaźnik piaskowy
        -     wilgotność optymalna i maxymalna gęstość szkieletu gruntowego
 

 Badania granic konsystencji (grunty spoiste):

        -     granica płynności
        -     granica plastyczności
        -     wskaźnik plastyczności
        -     stopień plastyczności

      Badania współczynnika filtracji:
        -       grunty niespoiste (rurka Kamieńskiego)
        -       grunty spoiste (edometr)

Badania ściśliwości (edometr):

       -  moduł ściśliwości pierwotnej
       -  moduł ściśliwości wtórnej
 
     Badania wytrzymałości na ścinanie (aparat trójosiowego ścinania i aparat skrzynkowy)

        -  spójność
        -  kąt tarcia wewnętrznego

 Analiza uziarnienia (grunty niespoiste) i analiza areometryczna (grunty spoiste)

        -     moduł ściśliwości pierwotnej
        -     analizy granulometryczne (sitowe)
 
2)  Badania wód podziemnych i powierzchniowych:    
       
        -     analizy fizyko – chemiczne wód podziemnych pod kątem agresywności w stosunku do betonu
        -     analizy fizyko – chemiczne wód podziemnych