Oferta

Odwodnienia, studnie depresyjne, igłofiltry

Firma oferuje wykonywanie odwodnienia wykopów dla:

           - obiektów budowlanych (oczyszczalnie ścieków, pompownie, budynki mieszkalne,
              magazynowe,  przemysłowe itp.)
           -  obiektów liniowych (wykopy wod - kan, drogi, autostrady itp.)
           -  innych obiektów

Firma oferuje dwa typy odwodnień:

           -  odwodnienia przy pomocy studni depresyjnych
           -  odwodnienia przy pomocy instalacji igłofiltrowych


Studnie depresyjne:

Są to zwykłe wiercone studnie głębinowe w których zabudowywane są: kolumna filtrowa, obsypka żwirowa i pompa głębinowa. Po zakończeniu pompowania otwory są likwidowane.

Studnie depresyjne wykorzystuje się do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych, gdy w podłożu gruntowym odwadnianego obiektu zalegają grunty spoiste uniemożliwiające zastosowanie agregatów igłofiltrowych.

Studnie depresyjne najlepiej nadają się do odwadniania zwartych obiektów budowlanych - w takim przypadku umieszcza się je np. dookoła odwadnianego obiektu tak aby wytwarzane przez nie leje depresji zachodziły na siebie.

 
Igłofiltry:

Są to plastikowe rurki perforowane owinięte siatką filtracyjną o średnicy 32mm.

W podłożu gruntowym umieszcza się je poprzez „wpłukiwanie” - narzędziem wiertniczym jest w tym przypadku strumień wody pod dużym ciśnieniem.